Posts

Showing posts from 2014

Individuen en relaties centraal: sociaal-liberaal idealisme en de praktijk

Huibert de Man, december 2014
Recensie van:
Corina Hendriks, Mars Sanders, Timo Kansil en André Meiresonne (2014), Van opgelegde naar oprechte participatie. Den Haag:Van Mierlostichting/Boom Lemma uitgevers.

De verzorgingsstaat zoals we die in vorige decennia hebben opgebouwd, is niet meer houdbaar. Daarover zijn partijen van verschillende signatuur het eens, zij het om verschillende redenen. Het gaat om de betaalbaarheid ervan, de rol van bureaucratische regels en structuren, de betutteling van de burger en de crisis van de vertegenwoordigende democratie. De ‘participatiesamenleving’, gelanceerd in de troonrede van 2013, is het antwoord van de huidige coalitie. Het concept bevat de spanningen tussen intenties en uitgangspunten van de coalitiepartners: het ideaal van de maakbare samenleving van de sociaaldemocraten en het neoliberale marktdenken van de (conservatieve) liberalen. Met de christendemocraten in de oppositierol zagen we minder terug van het vertrouwen op traditionele verb…

Hulpeloos advies in complexe dossiers: cultuuromslag als schijnoplossing

Huibert de Man, november 2014

Vissen in de troebele vijver van de corporaties In de wereld van de volkshuisvesting zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Machtige mannen hebben met gemeenschapsgeld vooral hun eigen ijdelheid en macht gediend, onduidelijke verantwoordelijkheden en wazige ideologische doelstellingen hebben met steun van financiële garanties van de overheid een troebele vijver geschapen waar het goed vissen was voor mensen met een twijfelachtige moraal. Dit valt allemaal te lezen in het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (rapport-Van Vliet), dat onlangs is verschenen. De commissie heeft een grondige analyse gemaakt en geprobeerd te achterhalen hoe het mogelijk is dat in een aantal corporaties zaken zo konden ontsporen. Daarbij spaarde de commissie gelukkig ook de politiek niet, die medeverantwoordelijk is voor het creëren verhoudingen die ongewenst handelen mogelijk maken of zelfs uitlokken. De naïviteit van de gedachte van zelfregulering in …

ICT en de overheid: adviezen van de commissie gevangen in oude reflexen

Huibert de Man, Strategisch Onderzoek en Advies, Geldrop, 16 oktober 2004
Even voor de duidelijkheid: de overheid heeft wel degelijk grote problemen met haar ICT en de beheersbaarheid van de activiteiten, uitgaven op dat gebied. Dat weet iedereen die daar zelfs maar zijdelings mee te maken heeft. Daarom is het op zichzelf goed dat een parlementaire enquêtecommissie helpt om dit onderwerp hoger op de agenda te plaatsen. Toen het verhaal op 15 oktober 2014 openbaar werd, stonden de kranten meteen al vol met citaten uit of interpretaties van het rapport. Het viel meteen op dat alle tien conclusies negatief waren: er deugt werkelijk niets van. Daarbij krijgt iedereen een stevige veeg uit de pan: de politiek verantwoordelijke bestuurders, het parlement, de ambtelijke leiding op de ministeries en de projectmanagers. Als je de kranten zo leest, dan krijg je toch de indruk: ‘het is niks en het wordt niks’. Dat maakt natuurlijk des te nieuwsgieriger naar de aanbevelingen. Hoe gaat de overheid z…

Kunnen wij ons eigen leven ontwerpen?

Zelfsturing en loopbaankeuze: de aanleiding
Met bovenstaande vraag bleef ik rondlopen na het bijwonen van een academische promotie. Stephan Corporaal promoveerde er op een proefschrift over wat de ‘Generatie Y’ zoekt in werk en dat bleek iets anders te zijn dan de ideologie van vrijheid, autonomie en zelfsturing ons wil laten geloven (Corporaal, 2014). Veel jonge mensen willen gewoon zekerheid en structuur. Ik denk persoonlijk dat de meesten ook gewoon een baas willen die leiding geeft, van wie ze iets kunnen leren, die een persoonlijk voorbeeld is. Dit is anders dan wat we in veel managementboeken lezen en zeker wat het hedendaagse denken over personeel – Strategisch Human Resource Management – vertelt.  Eén van de opponenten bij de genoemde promotie, professor Marinka Kuijpers, verwoordde de overheersende stroming heel goed in haar kritische vragen bij het proefschrift van Corporaal. Volgens haar moeten jongeren in een vroeg stadium leren hun eigen toekomst te ontwerpen. ‘Reactief’…